El baptisme

El baptisme és l’acte d’identificació amb el missatge de l’Evangeli i la persona del Salvador. Mitjançant el baptisme s’atesta públicament seguir la fe de Crist Jesús confessant-li com Salvador i Senyor de les nostres vides. La forma de baptisme practicada a la primera església cristiana va ser la immersió en aigua i de persones adultes plenament conscients del significat de l’aquest acte (Fets dels Apòstols. 2:41; 8:12; 8:36-38; 9:18; 10:47-48; 16:33). La paraula grega de la qual deriva la nostra paraula baptisme vol dir ¨submergir, capbussar-se¨. Les Escriptures fan referència al baptisme com el símbol de la mort a la vella vida, la sepultura del vell home i les seves obres, per ressuscitar a la nova vida en Crist Jesús (Romans 6:3-4; Colossencs 2:12). S’efectua en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant (Mateu.28:19).

El bautismo es el acto de identificación con el mensaje del Evangelio y la persona del Salvador. Mediante el bautismo se testifica públicamente seguir la fe de Cristo Jesús confesándole como Salvador y Señor de nuestras vidas.

La forma de bautismo practicada en la primera iglesia cristiana fue la inmersión en agua y de personas adultas plenamente conscientes del significado del este acto (Hch. 2:41; 8:12; 8:36-38; 9:18; 10:47-48; 16:33). La palabra griega de la cual deriva nuestra palabra bautismo quiere decir ¨sumergir, zambullirse¨. Las Escrituras hacen referencia al bautismo como el símbolo de la muerte a la vieja vida, la sepultura del viejo hombre y sus obras, para resucitar a la nueva vida en Cristo Jesús (Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12). Se efectúa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mt.28:19).